Om Tryllestaven

Formål: 

Foreningens formål er at støtte medlemmernes kunstneriske udfoldelser ved at

  1. Afholde kurser, der giver medlemmerne mulighed for at bruge deres fantasi og forskellige kreative evner

  2. Udvikle medlemmernes alsidige udtryksformer

  3. Styrke medlemmernes kreativitet, selvtillid og skabende evner i fællesskab med andre ud fra fantasi og virkelighed

  4. Lave udstillinger/forestillinger med de fremstillede værker i lokalområdet

Tryllestavens bestyrelse og leder

Tove Lauritsen - aftenskoleleder

Email: Tryllestaventarm@gmail.com

Telefon: 22431047

Connie Møller - formand

Lene Bjerg - kasserer

Ulla Eybye 

Birgitte Iversen

Suppleanter:

Jane Fjeldsted

Louise Rye Svith

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn: Tryllestaven

Hjemsted: Ringkøbing-Skjern kommune

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår herefter bliver således fra 1. august 2010 til 31. december 2011. Derefter følges kalenderåret.

Foreningens stiftende generalforsamling blev afholdt den 9.6.2008


§ 2

Foreningens formål er at støtte medlemmernes kunstneriske udfoldelser ved at

•afholde kurser, der giver medlemmerne mulighed for at bruge deres fantasi og forskellige kreative evner

•udvikle medlemmernes alsidige udtryksformer

•styrke medlemmernes kreativitet, selvtillid og skabende evner i fællesskab med andre ud fra fantasi og virkelighed

•lave udstillinger/forestillinger med de fremstillede værker i lokalområdet


§ 3

Som medlemmer kan optages personer med interesse i billedskolens virke. Deltagere på kurser i billedskolen er automatisk medlemmer. Personer over 18 år har stemmeret.


§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for to år og afgår på skift med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

Der vælges hvert år 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel direkte til alle medlemmer eller ved annoncering i Tarm Ugeblad.


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om årets gang og fremtidige aktiviteter

3.Regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af: bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

6.Fastsættelse af kontingent

7.Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter ønske herom.

Vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter eller forslag om foreningens opløsning sker ved simpelt flertal på den ordinære generalforsamling. Forslag om ændringer i vedtægterne eller opløsning skal fremgå af den udsendte dagsorden.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.


§ 7

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler børnekulturelt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortrinsvis i Tarm området. Der skal være tale om et almennyttigt formål.Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 6/10 2010


Dirigent/referent


Kirsten Kolby/Tove Lauritsen